Utrechters zijn over het algemeen gelukkig en tevree, maar niet met alles gaat het goed

Foto: Pixabay

Vandaag verschijnt de Utrecht Monitor, een boekwerk vol met getallen en statistieken over de gemeente Utrecht. Er wonen bijvoorbeeld veel meer jonge vrouwen dan jonge mannen in de stad. En meer dan de helft van iedereen in Utrecht is alleenstaand. In 2020 wonen er trouwens 357.719 mensen in Utrecht, in 2040 zijn dat er 545.731.

Al die mensen die er nu wonen wonen in 156.678 woningen. Die woningen zijn duurder dan ooit, stelt de gemeente, een gemiddelde woning in de stad kost 380.000 euro. Het duurst uit ben je in de binnenstad, voor één vierkante meter woonoppervlak betaal je daar 5.091 euro. Utrechters zijn doorgaans heel tevreden met hun woning; die geven ze rapportcijfer 7,5. Mensen met een koopwoning geven doorgaans een hoger cijfer dan huurders. Van alle huurwoningen in de stad is 35% sociale huur. Die zijn niet gelijk verdeeld over de stad; de meeste sociale huurwoningen staan in Overvecht.

Nieuwkomers

In 2019 zijn 30.000 mensen van buiten Utrecht in de stad komen wonen, waarvan circa 8.300 uit het buitenland. De buitenlandse migratie is een belangrijke motor achter de huidige bevolkingsgroei. De meeste nieuwe inwoners komen uit India, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. 130.000 Utrechters hebben een migratieachtergrond, waarvan de helft in het buitenland is geboren. Dat is ongeveer één derde van het totaal aantal Utrechters. De grootste groep migranten met een niet westerse achtergrond zijn nog altijd de Marokkanen, met 31.000 personen. Op de tweede plaats staan de Turken met 14.000.

Gelukkig

Utrechters zijn grotendeels gelukkig (82%) en tevreden met hun eigen leven (88%). De regio Utrecht blijft economisch sterk. Utrecht-stad kent een lage werkloosheid. De banengroei van voorgaande jaren zet ook in 2019 door. In dat jaar zijn minder mensen in de stad afhankelijk van een uitkering en het aandeel mensen met een laag inkomen daalt. Ook het aandeel kinderen dat in armoede opgroeit neemt af in 2019. De woningvoorraad blijft groeien: de afgelopen jaren met circa 3.000 woningen per jaar. De scheefheid in de huursector neemt af. Ten opzichte van andere toeristensteden is de toeristische druk in Utrecht laag en stabiel. Ook zien we in het afgelopen jaar positieve ontwikkelingen als het gaat om tevredenheid over voorzieningen, de vaccinatiegraad, digitale vaardigheden, duurzame energie, openbaar groen en het aantal verkeersongevallen.

Armoede

Maar uit de cijfers over 2019 blijkt ook dat er op allerlei terreinen nog veel winst te behalen is. Ondanks de economische meewind van 2019, zijn er het afgelopen jaar meer Utrechters die langdurig (langer dan vier jaar) in armoede leven. Een derde van alle Utrechtse 55-plussers veroudert ongezond. Het percentage zelfgerapporteerde angststoornissen en depressies stijgt. Meer inwoners ervaren verkeersoverlast of maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt, met name in de wijken West en Overvecht. Na lange tijd zien we weer een krappe kantorenmarkt ontstaan. Op de arbeidsmarkt blijven tekorten aan personeel bestaan (vooral in de techniek op mbo-niveau). Na een jarenlange daling, stijgen in 2019 de criminaliteitscijfers (+1%). Met name het aantal online fraudemisdrijven neemt toe. En in de monitor staan voor het eerst cijfers over de verstening van tuinen: Utrecht kent relatief veel versteende tuinen ten opzichte van andere grote steden.

Hoopvol

Het beeld van grote verschillen tussen wijken en tussen groepen met een verschillend opleidingsniveau, verandert vooralsnog niet. Dit wijst op kansenongelijkheid. Zo zijn er grote wijkverschillen als het gaat om het ‘toekomstvertrouwen’, maar ook in het onderlinge vertrouwen tussen mensen. Dit zijn goede indicatoren voor scheidslijnen in de samenleving. In Overvecht hebben relatief weinig bewoners vertrouwen in de toekomst van hun buurt. Wel zien we in deze wijk (en ook in Noordwest) in 2019 een toename van het aandeel mensen dat hoopvol is over de toekomst van hun buurt.

Reacties