Huize Nijevelt wordt verbouwd tot 33 appartementen

Foto: google

Huize Nijevelt in De Meern wordt door woningcorporatie GroenWest gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. Er komen mensen te wonen uit de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils en bewoners die ervoor kiezen goede buur te zijn en deze mensen een beetje te helpen.

Huize Nijevelt is een voormalig verzorgingshuis dat enkele jaren geleden leeg kwam te staan. Door de veranderde zorgregelgeving en woonwensen van ouderen voldeden de kleine wooneenheden niet meer. Eerdere plannen om op deze plek nieuwe ouderenhuisvesting te realiseren, bleken niet haalbaar. Het gebouw kan met een grote renovatie goed geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen. Het wordt straks een inclusieve woonvorm waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te kijken. Het Leger des Heils blijft de ambulante begeleiding verzorgen. Uit eerdere projecten is gebleken dat  gemengd wonen een belangrijke succesfactor is bij de stap naar verdere verzelfstandiging.

Huurders geselecteerd

Vanuit de maatschappelijke opvang en beschermdwonen-locaties van het Leger des Heils worden huurders geselecteerd die passen in dit project. Na de verhuizing verzorgt het Leger des Heils ambulante begeleiding op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk. Voor deze huurders komen naar verwachting vijftien woningen beschikbaar. Met dit aantal kan ervoor gezorgd worden dat er ruime en langdurige begeleiding is vanuit het Leger des Heils. GroenWest hoopt voorjaar 2020 een bouwvergunning te hebben voor de renovatie, waarna de renovatie zo’n 7 maanden zal duren.

Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden zijn de plannen gepresenteerd. Er waren nogal wat vragen van buurtbewoners. Deze zijn door GroenWest samengevat:

Om wat voor mensen gaat het die uitstromen bij het Leger des Heils? Welke voorwaarden worden er gesteld aan de huurders met begeleiding?
“De mensen die uitstromen komen veelal uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Deze mensen zijn toe aan een volgende stap in hun herstel van het gewone leven. Daarbij krijgen ze nog ambulante ondersteuning vanuit het Leger des Heils. Deze ondersteuning houdt in dat de ambulant begeleider regelmatig bij de huurder is en hem of haar verder helpt. Denk daarbij aan begeleiding in het opbouwen van netwerk, financiën, aansluiting bij wijkvoorzieningen en een goede daginvulling.”
“We kennen de kandidaten goed. Ze wonen al langere tijd bij ons in een opvang, we hebben met de begeleiding toegewerkt naar zelfstandig wonen. Om te beginnen moeten de problemen (bijvoorbeeld verslaving, schulden, psychiatrie) goed onder controle zijn. Verder moeten ze gemotiveerd om in een gemengd wonen project te gaan wonen. Ze moeten straks net zo goed een bijdrage leveren aan die nieuwe woongemeenschap.”

Hoe worden de overige huurders – zonder begeleiding – geselecteerd?
”Voor overige huurders geldt dat ze in de eerste plaats gemotiveerd moeten kiezen voor deze woonvorm. We willen geen kandidaten die vooral reageren omdat ze hard een woning nodig hebben. Kandidaten die zelf problemen hebben waar professionele hulp bij nodig is, komen niet in aanmerking. We zoeken mensen die ervaring hebben met vrijwilligerswerk en een actieve bijdrage willen leveren door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren voor alle huurders. GroenWest en Leger des Heils zullen samen deze selectie doen.”

Wat merkt de omgeving straks van de nieuwe bewoning van Huize Nijevelt?
“Het is niet de bedoeling dat u veel merkt van de huurders met begeleiding en er is ook geen reden om daar van uit te gaan. GroenWest huisvest uitstromers tot nog toe in individuele woningen. Dat gaat meestal goed, maar soms worden buurtbewoners toch geconfronteerd met problemen. Dat risico is in deze woonvorm veel kleiner. Als er problemen spelen met deze huurders zullen de andere huurders zonder begeleiding dat al eerste merken, en er op tijd op reageren.”

Waar kunnen omwonenden terecht als het toch mis gaat?
“Als er problemen zijn met de begeleide huurders zullen de onbegeleide huurders dat als eerste merken. Zij reageren daar dan op en kunnen zo nodig direct (24/7) contact opnemen met een hulpverlener van het Leger des Heils. De ambulant begeleider van het Leger des Heils houdt ook de vinger aan de pols over de situatie van de begeleide huurders. Mocht blijken dat een begeleide huurder toch niet geschikt is, dan kan hij/zij teruggeplaatst worden op een locatie van het Leger des Heils. Het kan ook om een kortdurende terugval gaan. Het Leger des Heils heeft voor die situaties een ‘adempauzeplek’ in een opvanglocatie met dag en nacht begeleiding. Is er echt een acute noodsituatie, dan belt u -net als bij elke andere noodsituatie- de politie.”
“Voordat het pand in gebruik wordt genomen, krijgt u contactgegevens van medewerkers bij zowel GroenWest als het Leger des Heils bij wie u terecht kunt met vragen en klachten. Maar we willen benadrukken dat het gewone huurders zijn die u kunt aanspreken net zoals u bij elke andere buurtbewoner zou doen. Dat geldt zowel voor de huurders zonder begeleiding als voor de huurders met begeleiding.”

Kunnen we bij de gemeente nog bezwaar aantekenen?
“Voor het plan moet nog een bouwvergunning aangevraagd en verstrekt worden door de gemeente. Maar dat betreft alleen het bouwplan. Er is geen nieuw bestemmingsplan nodig, of een andere procedure waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. Dat geldt ook voor het concept gemengd wonen. De gemeente wil dat deze woonvorm vaker toegepast wordt. We verwachten daarom dat we voor deze plannen goedkeuring krijgen.”
“GroenWest heeft onlangs besloten om Huize Nijevelt op deze manier te vernieuwen, maar er zijn nog geen procedures gestart of overeenkomsten gesloten. We vonden het belangrijk om u eerst het plan toe te lichten en gelegenheid te bieden om ons vragen te stellen. Uw reacties nemen we ter harte bij de keuzes voor en de communicatie over de uitwerking van de plannen.”

Reacties